Ocena programu nawożenia Biodevas w uprawie truskawki powtarzającej owocowanie w ramach projektu Berry Tech

Doświadczenie zrealizowane przez:
dr Paweł Krawiec
Doradca Jagodowy Sp. z o.o.
e-mail: p.krawiec@doradcajagodowy.pl

truskawki bez pozostałości

Badania przeprowadzono w prywatnym gospodarstwie sadowniczym w Karczmiskach k. Opola Lubelskiego, w kwaterze truskawki odmian powtarzających. Kwaterę założono z sadzonek frigo odmiany ‘San Andreas’ w maju 2018 r. (1-4 maj). Rośliny posadzono na dwurzędowych zagonach wyściółkowanych czarną folią (rozstawa na zagonie 0,3 x 0,3 m pomiędzy zagonami około 1,7 m). Plon przeliczeniowy obliczono przyjmując na 1 ha 37500 szt. sadzonek.

Zabiegi wykonywano na trzech rzędach długości 30 m. W rzędach tych rozlosowano poletka do wykonania obserwacji. Doświadczenie założono w układzie losowym, w czterech powtórzeniach. Powtórzeniem było poletko obejmujące 16 roślin. Zabiegi wykonywano plecakowym opryskiwaczem spalinowym, stosując dawkę cieczy roboczej 600 l/ha.

W doświadczeniu badano następujące kombinacje:

  1. Kontrola – bez ochrony oraz zabiegów dolistnych
  2. Program Biodevas: OmniFructa 4 l/ha + MC Calcium 2 l/ha (zabiegi rozpoczęto 10 dni po posadzeniu i powtarzano co 7-12 dni) w sumie wykonano 12 zabiegów. Dodatkowo wykonano 4 zabiegi Larvasoil od początku kwitnienia co 10 dni oraz dwukrotnie wykonano zabieg MC Cop w czasie zbiorów.
    Insektycydy: Decis Mega 50 EW 2x (dawka 0,25 l/ha), Floramite 240 SC 1x (dawka 0,4 l/ha) – zabiegi wykonano po stwierdzeniu występowania wciornastków (Decis) oraz przędziorków (Floramite)
  3. Standard – fungicydy: Captan 80 WDG 2x (dawka 2,1 kg/ha), Scorpion 325 SC 1x (dawka 1,0 l/ha), Pyrus 400 SC 1x (dawka 2,0 l/ha), Luna Sensation 500 SC 2x (dawka 0,8 l/ha), Frupica 440 SC 1x (dawka 0,7 l/ha), Prolectus 50 WG 2x (dawka 1,2 kg/ha)
    Insektycydy: Mospilan 20 SP 1x (dawka 0,2 kg), Decis Mega 50 EW 2x (dawka 0,25 l/ha), Floramite 240 SC 1x (dawka 0,4 l/ha)

Wzrost plonu

Wysokość plonu truskawki powtarzającej owocowanie odmiany ‘San Andreas’ w 2018r. w Karczmiskach woj. lubelskie

Plon z rośliny [g]
Plon z hektara [t]

Wzrost masy owoców

Masa jednego owocu truskawki powtarzającej owocowanie odmiany ‘San Andreas’ w 2018r. w Karczmiskach woj. lubelskie

Masa 1 owocu [g]
Liczba owoców zebranych z rośliny [szt.]

Ograniczenie występowania szarej pleśni

Występowanie szarej pleśni na owocach truskawki powtarzającej owocowanie odmiany ‘San Andreas’ w 2018r. w Karczmiskach woj. lubelskie
Owoce z objawami szarej pleśni [%]
Skuteczność [%]

Jakość owoców

Zawartość ekstraktu w owocach oraz ocena struktury owoców borówki na podstawie pomiaru sił potrzebnych do przebicia skórki wykonana 25.07.18r.
Brix [%]
Siła potrzebna do przebicia skórki owocu [N]

Bilans ekonomiczny

porównanie kosztów oraz zysków programu standardowego i programu Biodevas

 
 
standard
Biodevas
koszt programu
2700 pln/ha
5000 pln/ha
dodatkowy plon
0
1,5 t/ha
dodatkowy przychów
0
15000 pln/ha
dodatkowy zysk
0
12700 pln/ha

Wnioski

1Na uzyskane wyniki miały wpływ warunki meteorologiczne podczas wzrostu i zbiorów. Po posadzeniu w maju wystąpiły okresy wysokich temperatur. Natomiast w czasie zbiorów od połowy lipca wystąpiły okresy obfitych opadów przekraczających jednorazowo 14 mm. Od 12.07. do 20.07. w sumie spadło blisko 80 mm, następnie od 27.07. do 30.07 spadło 15 mm, na początku sierpnia blisko 15 mm, na początku drugiej dekady sierpnia 49 mm, w połowie sierpnia 14 mm, w końcu sierpnia 50,5 mm oraz na początku września 20,4 mm. Gwałtowne opady powtarzające się po sobie spowodowały okresowe zalania plantacji z utrzymującą się wodą pomiędzy zagonami przez 3-7 dni. Takie zalania wystąpiły od lipca do początku sierpnia siedmiokrotnie.

Po zastosowaniu programu plon wzrósł o 8,6% w stosunku do kontroli oraz o 5,4% w stosunku do standardu. Wzrost plonu był wynikiem pozytywnego wpływu zabiegów programu BiODEVAS na liczbę kwiatów i zawiązanych owoców.

Program BIODEVAS wpłynął na liczbę owoców zawiązanych na roślinach. W programie tym zebrano najwięcej owoców. Istotne jest to, że pomimo wzrostu liczby owoców z rośliny, nie zmniejszyła się masa pojedynczego owocu. W kombinacji tej były największe owoce. 

Analizując pleśnienie owoców z całego okresu zbiorów stwierdzono ograniczający wpływ zabiegów programu BIODEVAS na tę chorobę. 

Najwięcej ekstraktu miały owoce z kombinacji Biodevas oraz podobnie miały najwyższą jędrność.

Wstępna ocena wpływu stosowania preparatu Kolonizer na plonowanie i skład chemiczny liści i owoców truskawki dnia krótkiego odmiany `Thetis`

Doświadczenie zrealizowane przez:
dr hab. Zbigniew Jarosz
Doradca Jagodowy Sp. z o.o.
e-mail: zbigniew.jarosz@up.lublin.pl

          Doświadczenie z preparatem Kolonizer zostało przeprowadzone na plantacji truskawki odmiany `Thethis` zlokalizowanej w miejscowości Janów (rejon Grójecki), uprawianej na zagonach okrytych folia w układzie jednorzędowym. 

 

Preparat Kolonizer został zastosowany poprzez układ fertygacyjny w dawce 2,0 kg na ha

a)     Jesienią po posadzeniu roślin (29.09.2017)

b)    Wiosną po ruszeniu wegetacji (04.04.2018)

Plonowanie truskwki

Wpływ stosowania nawozu Kolonizer na plon handlowy owoców truskawki  odmiany `Thethis`

Plon [t/ha]

Wnioski

W przeprowadzonych badaniach odnotowano, iż plon handlowy truskawki ze stanowiska po zastosowaniu nawozu Kolonizer był wyższy o 14,8% w porównaniu do pola kontrolnego.

Analizując wyniki składu chemicznego owoców odnotowano więcej witaminy C oraz ekstraktu w owocach truskawki uprawianej na stanowisku po zastosowaniu nawozu Kolonizer, w porównaniu do kontroli.

W owocach truskawki rosnących na zagonach po aplikacji nawozu Kolonizer wykazano mniejszą o 27,7% zawartość azotanów, w porównaniu do kontroli.

W owocach truskawki rosnącej na stanowisku po zastosowaniu nawozu Kolonizer stwierdzono mniej azotu ogółem, fosforu, potasu, żelaza i manganu w porównaniu do roślin kontrolnych.

Podkreślenia wymaga wyższa zawartość wapnia w liściach i owocach truskawki w obiektach po zastosowaniu nawozu Kolonizer w porównaniu do roślin rosnących w obiektach kontrolnych. Uzyskane wyniki należy uznać za efekt korzystnego wpływu preparatu Kolonizer na rozwój systemu korzeniowego truskawki, czego wynikiem jest lepsze pobieranie wapnia z ryzosfery.

W liściach truskawki uprawianej na stanowisku po zastosowaniu nawozu Kolonizer stwierdzono niższą koncentrację azotu ogółem, fosforu i potasu. 

 

Bilans ekonomiczny

ekonomiczne uzasadnienie stosowania programu Biodevas Laboraoires

 
 
kontrola
Biodevas
koszt programu
0 pln/ha
700 pln/ha
dodatkowy plon
0
2,5 t/ha
dodatkowy przychów
0
12500 pln/ha
dodatkowy zysk
0
11800 pln/ha