Określenie przydatności preparatu KRZEMOWIT jako stymulatora wzrostu i rozwoju roślin warzywnych

Doświadczenie zrealizowane przez:
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach 

Lokalizacja:        Pole Doświadczalne Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Typ uprawy:      uprawa gruntowa w tunelu wysokim

Roślina:              sałata masłowa  odm. Natalia

Okres uprawy:  16. VIII (sadzenie) – 10. X (zbiór)

 

Zasobność  gleby (przed sadzeniem): N-11, P-396,K-83, Mg-145, Ca-1467 (mg/dm3)

                              pH-7,1 zasolenie 0,15 g NaCL/dm3

Nawożenie przedwegetacyjne do poziomu: 120 mg N/dm3 – 0,7 kg saletry amonowej/ 100 m2

       280 mg K/dm3 – 1 kg siarczanu potasu/100 m2

Schemat doświadczenia: 

Obiekty : A- rodzaj zabiegu

              a1 – KRZEMOWIT (2 L/ha) –co 7 dni

              a2 – KRZEMPWIT (2 L/ha) –co 14 dni

a2-  kontrola (bez oprysków)

Rozstawa roślin 20 x25 cm, 20 szt./m2

Wielkość poletka: 5 m2 (100 roślin w powtórzeniu)

Liczba powtórzeń : 3

Termin agrotechniczny

Okres zabiegu

dni po sadzeniu

Data oprysku i
faza wzrostu

Zabieg

w obiekcie

 

sadzenie – 16.VIII

 

okres wzrostu

7

23.VIII  – ukorzenienie,
pierwsze nowe liście

a1

a2

14

29.VIII – przyrastanie kolejnych liści

a1

21

   6.IX – podniesienie
liści środkowych

a1

a2

28

13.IX –wzrost liści środkowych (20% wielkości główki)

a1

35

19.IX – zamykanie się główki (30 % wielkości główki)

a2

42

27.IX – wypełnianie główki (50 % wielkości główki)

49

  4.X  
wypełnianie główki (80 % wielkości
główki)

a2

zbiór  – 10.IX – (po 57 dniach od sadzenia)

 

Wyniki

W gruncie tunelu wysokiego, w okresie wczesnojesiennym posadzono sałatę odm. Natalia RZ (Bl:1-26,28,31/Pb, o wysokiej tolerancji na warunki świetlne (znikoma tendencja do wybijania pędów kwiatostanowych), zalecaną do uprawy od wiosny do jesieni, pod osłonami i w polu, z przeznaczeniem na świeży rynek (pożądany stopień zwięzłości 4-5, w 5-stopniowej skali palpacyjnej). Odmiana Natalia RZ tworzy kuliste główki w typie szklarniowym (o zwartej rozecie okrągławych liści i zamkniętej, płaskiej podstawie główki), o jasno zielonych, lekko odchylonych liściach okrywających główkę.

 

W uprawie sałaty 4-krotnie zastosowano stymulator wzrostu KRZEMOWIT w dawce 2l/ha (300 l roztworu wodnego/ha), w każdym zabiegu. Ze względu na zróżnicowaną długość okresów uprawy sałaty (4-10 tygodni) w zależności od terminu sadzenia w warunkach produkcyjnych, w doświadczeniu prowadzonym w cyklu jesiennym (zwykle 6-8 tygodni uprawy) badano dwie częstotliwości zabiegów: co 7 i co 14 dni. Doświadczenie miało wykazać możliwość zastosowania i efektywność pełnej dawki sumarycznej KRZEMOWITU’u 8L/ha, niezależnie od fazy wzrostu roślin i określić jego działanie w różnych odstępach czasu. 

Plon ogólny

+40%
KRZMOWIT a1
+37%
KRZMOWIT a1
kontrola

Przeprowadzone doświadczenie wykazało, że KRZEMOWIT działa korzystnie na wzrost i plonowanie sałaty w uprawie pod osłonami, niezależnie od częstotliwości jego stosowania. Nie stwierdzono istotnych różnic w plonowaniu i jakości główek między oboma sposobami stosowania preparatu, natomiast wyniki uzyskane w kontroli były istotnie niższe. Plon ogólny po zastosowaniu KRZEMOWIT'u kształtował się na poziomie 5,6-5,72 kg/m2 i był o 37-40% wyższy niż w kontroli (4,1 kg/m2). 

Masa główki

+40%
KRZMOWIT a1
+37%
KRZMOWIT a1
kontrola

Wszystkie rośliny w badanych obiektach osiągnęły masę handlową. W obiektach traktowanych KRZEMOWIT’em stwierdzono również największą masę główek sałaty (280-286 g) – o ponad 37% wyższą niż w obiekcie kontrolnym (205 g) oraz istotnie lepiej wypełnione główki. Nie wykazano jednak istotnych różnic w średnicy roślin. 

Produkcja fotosyntetyczna brutto łanu

+50%
KRZMOWIT a1
+50%
KRZMOWIT a1
kontrola

Obliczona na podstawie wielkości plonu ogólnego i zawartości suchej masy w częściach nadziemnych produkcja fotosyntetycznej brutto dla łanu była istotnie wyższa w obiektach traktowanych KRZEMOWITEM’em (0,3 kg s.m./m2) niż w kontroli (0,2 kg s.m./m2). Oznacza to, że zdolność asymilacyjna i produktywność roślin po zastosowaniu KRZEMOWIT’u była o 50 % wyższa niż roślin niczym nie traktowanych.

Zawartość azotanów

-37%
KRZMOWIT a1
-29%
KRZMOWIT a1
kontrola

Analiza chemiczna liści wykazała, że zawartość azotanów w badanych obiektach kształtowała się poniżej dopuszczalnej wartości dla sałaty masłowej spod osłon zbieranej od 1.X. do 31.III. – 5000 mg NO3-/kg św.m. (Dz. U. EU z 3.12.2011, L320/15-16 i Załącznik: Sekcja 1. Azotany) i nie przekroczyły najniższego dopuszczalnego poziomu dla sałaty w ogóle. Najniższe wartości stwierdzono w obiektach opryskiwanych KRZEMOWIT’em (804 i 910 mg NO3-/kg św.m.) a najwyższy w kontroli (1286 mg NO3-/kg św.m.). Pomimo znacznej różnicy (około 30 %) zawartości azotanów nie stwierdzono różnic w zawartości chlorofilu w liściach i w ich barwie.

Zwięzłość główki

+15%
KRZMOWIT a1
+15%
KRZMOWIT a1
kontrola

Przeprowadzone doświadczenie wykazało, że KRZEMOWIT działa korzystnie na wzrost i plonowanie sałaty w uprawie pod osłonami, niezależnie od częstotliwości jego stosowania. Nie stwierdzono istotnych różnic w plonowaniu i jakości główek między oboma sposobami stosowania preparatu, natomiast wyniki uzyskane w kontroli były istotnie niższe. Plon ogólny po zastosowaniu KRZEMOWIT'u kształtował się na poziomie 5,6-5,72 kg/m2 i był o 37-40% wyższy niż w kontroli (4,1 kg/m2). 

Wnioski

  • Preparat KRZEMOWIT działał korzystnie na wzrost i plonowanie sałaty w uprawie pod osłoną
  • Pod wpływem KRZMOWIT’u istotnie zwiększyła się masa główek i ich zwięzłość, plon ogólny oraz produktywność fotosyntetyczna łanu.
  • Stosowany preparat nie dział fitotoksycznie na rośliny
  • Nie stwierdzono objawów tipburn, niezależnie od sposobu traktowania roślin.
  • KRZMOWIT wpłynął korzystnie na zmniejszenie akumulacji azotanów w liściach sałaty, zmniejszając ją o około 30 % w stosunku do kontroli.
  • Preparat KRZEMOWIT może być rekomendowany do 4- krotnego stosowania w odstępach 7-14 dni w zależności od tempa wzrostu sałaty i długości okresu jej uprawy.