oCENA SKUTECZNOŚCI RÓŻNYCH PROGRAMÓW OGRANICZANIA WYSTĘPOWANIA RAKA BAKTERYJNEGO W UPRAWIE WIŚNi

Doświadczenie zrealizowane przez:
Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
www.sggw.pl

Doświadczenie zostało przeprowadzone w Sadzie Doświadczalnym Samodzielnego Zakładu Sadownictwa SGGW w Wilanowie.  Badania dotyczyły oceny efektywności nowych preparatów w ograniczaniu występowania raka bakteryjnego drzew owocowych powodowanego przez Pseudomonoas syringae. Skuteczność preparatów została oceniona w uprawie wiśni na polskiej odmianie ‘Nefris’.

Dobór odmiany warunkowany był jej bardzo dużą podatnością na raka bakteryjnego. ‘Nefris’ charakteryzuje się ponadto średnio silnym wzrostem. Tworzy koronę owalną, dość zagęszczoną, o gałęziach skierowanych do góry. Owoce są średniej wielkości, o masie  5,5 – 7,0 g o bardzo dużej przydatności przetwórczej.

Kwatera, w której przeprowadzono doświadczenie została założono wiosną 2006 roku. Drzewa na podkładce czereśni ptasiej rosną w rozstawie 4 x 2 m (1250 drzew ∙ ha-1), a korony prowadzone są w formie przewodnikowej. Gleba w sadzie utrzymywana jest w systemie mieszanym z murawą w międzyrzędziach i ugorem herbicydowym w rzędach drzew. Wszystkie zabiegi agrotechniczne wykonywane są zgodnie z wymogami systemu Integrowanej Produkcji Owoców (IPO).

Zastosowane w doświadczeniu kombinacje

1. Kontrola – bez stosowania środków ograniczających rozwój raka bakteryjnego drzew owocowych.

2. Standardowa ochrona w oparciu o środki miedziowe – kombinacja ta obejmowała 4 zabiegi ochrony preparatem zawierającym miedź w postaci wodorotlenku miedziowego (500 g Cu w 1 kg produktu), w dawce 3 kg∙ha-1, wykonanych w następujących terminach: 17.04, 24.04, 2.05, 10.05.2018 r.

3. Preparat Xania – kombinacja ta obejmowała 6 opryskiwań preparatem o oznaczeniu XCU, w dawce 2 l ∙ ha-1 przy zużyciu cieczy roboczej w dawce 400 l ∙ ha-1, wykonanych w następujących terminach: 10.04, 17.04, 24.04, 2.05, 10.05, 18.05.2018 r.

Każda z kombinacji reprezentowana była przez 3 powtórzenia (poletka doświadczalne) po 28 drzew.

Plonowanie i jakość owoców wiśni ‘Nefris’ w zależności od zastosowanego programu ochrony

Plon [kg/drzewo]
Plon [t/ha]

Liczba porażonych pędów [szt. ∙ drzewo-1]

Sumaryczna długość porażonych pędów [cm ∙ drzewo-1]
Udział owoców z objawami porażeniaw plonie [%]

Średnia masa owocu [g]

Kwasowość [% kw. cytryn.]

Zawartość ekstraktu [°Brix]

Bilans ekonomiczny

 
koszt zabiegu
1425 pln/ha
dodatkowy plon
3,1 t/ha
dodatkowy przychów
3100 pln/ha
dodatkowy zysk
1675 pln/ha

Wnioski

W kombinacji, gdzie zastosowano opryskiwanie preparatem Xania plon zdecydowanie przekroczył wartość 30  t ∙ ha-1. W pozostałych kombinacjach plonowanie, w przeliczeniu na 1 ha powierzchni wahało się od około 26 do niemal 30 ton.

Ze względu na dosyć obfite plonowanie, średnia masa owocu była stosunkowo niewielka. W kombinacjach, w których stosowano ochronę przed rakiem bakteryjnym wynosiła około 5,6 g, podczas gdy dla kombinacji kontrolnej nieznacznie tylko przekroczyła wartość 5,4 g. Owoce z drzew niechronionych charakteryzowały się również stosunkowo niską zawartością kwasów organicznych. 

 

Ze względu na bardzo dużą podatność odmiany oraz zaawansowany wiek kwatery, w której prowadzono obserwacje, symptomy porażenia rakiem bakteryjnym notowano zarówno na pędach jak i na owocach. Ich nasilenie było jednak zróżnicowane i zależało od zastosowanej ochrony.

W przypadku drzew kontrolnych (niechronionych) poziom porażenia rakiem bakteryjnym określony na podstawie liczby i sumarycznej długości porażonych pędów przypadających na drzewo, był istotnie wyższy w odniesieniu do pozostałych, chronionych kombinacji. Drzewa w kombinacji opryskiwanej preparatem miedziowym jak i te traktowane Xania, charakteryzowały się, w przybliżeniu dwukrotnie niższą liczbą i sumaryczną długością porażonych pędów niż w kontroli.